Valberedningen

Syfte och ändamål

LUPEF:s valberedning består av tre stycken ledamöter varav en är ordförande. Utöver dessa tre finns två stycken suppleanter som kan träda in i händelse av att någon av de ordinarie posterna blir vakanta. Valberedningens uppgift är att inför varje års- och höstmöte nominera personer till de förtroendeposter vars ämbetsperiod tar slut i samband med mötet, samt eventuella vakanser. Valberedningen kan även, efter förfrågan från styrelsen, bereda nomineringar till andra poster som enligt praxis inte väljs in på höst- eller årsmötet. Sådana nomineringar presenteras enbart inför styrelsen som i sin tur röstar om inval.

Valberedningens funktion är med andra ord att ge en opartisk rekommendation på vilka som är bäst lämpade att inneha de poster som står för inval, dock är valberedningens ord inte det slutgiltiga. Motkandidaturer kan ske för samtliga poster som valberedningen nominerar personer till, vilket innebär att medlemsmötet kan ge någon annan förtroendet. Styrelsen har naturligtvis samma möjlighet för de inval som bereds av valberedningen under andra delar av året.

Processen

Exakt hur själva beredningsprocessen ska gå till kan valberedningen i stort sätt bestämma själv, då stadgan endast fastställer vilka inval som ska ske under års- och höstmötet. Dock finns en väl etablerad praxis som till huvudsak har följts under de senaste åren. Enligt den utlyser valberedningen de poster som står för inval inför ett kommande medlems- eller styrelsemöte på LUPEF:s Facebooksida, där de som vill kandidera får information om hur beredningsprocessen går till. Därtill bokar även den kandiderande en intervjutid, under vilken valberedningen kan ställa frågor till den kandiderande och bilda en uppfattning om hur denne skulle passa för den aktuella posten.

Valberedningen brukar även använda sig av s.k. kravprofiler för varje post som ska beredas. Kravprofilerna är dokument som aktuell valberedning tar fram i samrådan med de som innehar posterna för tillfället. Även kravprofiler som tidigare valberedningar har tagit fram kan användas som underlag för aktuella kravprofiler. Valberedningen använder sig av kravprofilerna under intervjuerna för att formulera relevanta frågor efter de krav som posten ställer.

Poster som valberedningen nominerar

Inför årsmötet i mars

 • vice ordförande
 • kassör
 • ansvarig Sociala utskottet
 • redaktör för Panorama
 • ansvarig Samhällspolitiska utskottet
 • reseansvarig
 • 3 st valberedare
 • 2 st valberednings­suppleanter
 • 2 st revisorer
 • 2 st revisorsuppleanter
 • 2 st faddergeneraler*
 • eventuella vakanser

Inför höstmötet i oktober

 • ordförande
 • sekreterare
 • novischansvarig
 • utbildningsansvarig
 • näringslivsansvarig
 • kommunikations­ansvarig
 • 2 st faddergeneraler*
 • eventuella vakanser

Inför extrainsatt medlemsmöte

 • eventuella vakanser*

Inför styrelsen i maj

 • 2 st balgeneraler*
 • idrottsgeneral för en termin*

Inför styrelsen i december

 • idrottsgeneral för två terminer*
 • idrottsgeneral för en termin*

*De kursiverade invalen bereds av valberedningen enligt upprättad praxis, och är därmed inte krav som kommer ur stadgan eller beslut från medlemsmöte.