Om oss

Bakgrund

Lupef grundades hösten 1993 av en grupp studenter inom pol. mag-programmet, dåtidens motsvarighet till pol. kand. Målet var att ge programmet en identitet och en social gemenskap i en studentstad som redan vimlade av studentföreningar ämnade åt många andra program, men inte just pol. mag. Det första projektet blev en insparksfest för 1993 års novischer som visade sig bli ett riktigt lyckat arrangemang. Gensvaret var stort och många av festens deltagare önskade att få engagera sig inom en rad olika områden, allt från att arrangera fler sociala event, till skapandet av en tidning samt samordning av resor till andra länder. Insparksfesten fick med andra ord arrangörerna att börja tänka om och se vad det skapat som en mer långsiktig och bredare verksamhet, vilket senare ledde till fastställandet av föreningens första stadga, inrättandet av medlemsmöten samt föreningens olika utskott.

På senare tid har Lupefs rekryteringsbas vidgas till andra program utöver pol. kand-programmet, med fokus även på freds- och konfliktvetarprogrammet samt de som studerar fristående kurser inom statsvetenskap och nationalekonomi.

Medlemskap

Idag ligger medlemsantalet runt 600 medlemmar, där avslutade medlemskap av de som tar examen kompenseras av novischperioden som arrangeras vid varje terminstart och utgör föreningens största och viktigaste rekryteringsbas.

Lupef är en erkänd förening inom Akademiska Föreningen, vilket bl.a. innebär att vi har möjlighet att boka lokaler på Lunds studentnationer, AF-borgen samt flera av universitetets institutioner. Detta innebär också att medlemskap i Studentlund är obligatoriskt för samtliga Lupef-medlemmar. Föreningen är också en del av PolRiks, en paraplyorganisation för pol. kand.-studerande i Sverige. Således innebär ett LUPEF-medlemskap också medlemskap i PolRiks så tillvida medlem inte begär något annat. Än idag är Lupef i grunden en programförening för pol. kand.-studenter och studerande inom andra hänförliga utbildningar. Emellertid välkomnas alla samhällsintresserade studenter till att bli medlemmar, oavsett studieinriktning och kårtillhörighet.

Som medlem får du:

 • Träffa och lära känna nya människor
 • Möjlighet att gå på den årliga Lupef-balen
 • Gå på våra föredrag, debatter och diskussioner
 • Möjlighet att delta i utrikesresor
 • Medlemstidningen Panorama
 • Delta i Lupefs novischverksamhet
 • Möjlighet att påverka din utbildning
 • Och mycket mer!

Som aktiv medlem får du:

 • Engagera dig inom de områden du gillar genom våra nio olika utskott
 • Meriterande erfarenheter inför arbetslivet
 • Tackverksamhet

Föreningens beslutsprocess och uppbyggnad

Lupefs högsta beslutande organ är höst- och årsmötet (även kallat föreningsmöte), under vilket inval, motioner och propositioner behandlas. Därutöver kan ett extrainsatt föreningsmöte anordnas på styrelsens begäran eller om en tredjedel av föreningens medlemmar begär ett sådant. För att en stadgeändring ska träda i kraft krävs att en majoritet av mötesdeltagarna vid två på varandra följande ordinarie möten röstar för bifall av ändringen. Under föreningsmötena lyder tre av varandra oberoende organ; styrelsen, valberedningen och revisionen.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av 13 ledamöter. Fyra av dessa – ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören – är en del av presidiet. De sköter mycket av det administrativa arbetet inom föreningen, såsom betalande av räkningar och upprättande av policydokument men ansvarar också för att arbetet inom föreningen fungerar bra och att de förtroendevalda är bekväma med sina uppdrag. Övriga 9 ledamöter är de ansvariga för föreningens olika utskott, och har därför utöver styrelsearbetet uppdraget att leda verksamheten i respektive utskott. Styrelsemöten sker i regel två gånger per månad med undantag för jul- och sommaruppehåll.

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och är enligt stadgan ansvariga för att nominera personer till föreningens styrelseposter inför varje medlemsmöte. Utöver styrelseposterna ska valberedningen nominera personer till revisionen samt efterträdande valberedning när ämbetsperioden för den sittande löper ut. Enligt den praxis som är upprättad tillsammans med styrelsen ansvarar valberedningen även för nominering av faddergeneraler inför årsmötet, samt balgeneraler och idrottsgeneraler, som väljs in av styrelsen i slutet av varje termin. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter som tar vid ifall någon av de ordinarie ledamöterna avbryter sitt ämbete.

Revisionens uppgift är att granska och övervaka styrelsens verksamhet för att se till att det sker i enlighet med föreningens stadgar och av föreningsmötet fattade beslut. Revisionen ska också granska föreningens budget och utgifter. Under varje årsmöte presenteras revisionsberättelsen som är en sammanställning av resultatet av revisionens granskningar. Lupef har två stycken revisorer som väljs in vid varje årsmöte. Två revisorsuppleanter väljs också in.